pradžią vadas ienuolijos ienuolynai Lietuvoje ienuolynų muzika


TRUMPAS TERMINŲ ŽODYNĖLIS

 

Abatas - abatijos viršininkas. Moterų vienuolijose - abatė.

Abatija - vyrų arba moterų vienuolynas, turintis tam tikrą juridinę autonomiją,vadovaujamas abato arba abatės.

Brolis - elgetaujančio vienuoliško ordino narys, gyvenantis konvente. Broliais gali būti kunigai ir pasauliečiai.

Bursa - dvasinių seminarijų studentų bendrabutis.

Celė - vienuolio arba vienuolės gyvenamasis kambarys įrengtas pagal ordino regulos reikalavimus. Kilo iš eremitų (atsiskyrėlių) slapto būsto.

Empora - balkono arba galerijos pavidalo patalpa pastato viduje, skirta vienuoliams arba chorui. Emporos bažnyčiose paprastai įrengtos virš šoninių navų.

Foresterija - vienuolyno dalis skirta svečiams priimti.

Fundacija - vienuolyno, bažnyčios ar kitų pastatų įkūrimas privačiomis lėšomis. Be to, turto užrašymas bažnyčiai, vienuolynui.

Grigališkas choralas - vienbalsis giedojimas, susiformavęs ankstyvais vduramžiais (Grigaliaus I Didžiojo kodifikuotas 530 - 609 metais). Psalmės atliekamos lotyniškai solo, vyrų arba mišraus choro.

Įžadai - įsipareigojimai prisiimami stojant į vienuolyną, pagal kuriuos privaloma laikytis vienuolijos regulos, konstitucijos apibrėžtų gyvensenos principų. Svarbiausi - klusnumas, skaistybė ir neturtas.

Kapitula - vienuolių ordino, jo povincijos, vienuolyno vadovų susirinkimas. Taip pat vadinama ir kapitulos posėdžių vieta.

Kluatras - uždaras vidinis vienuolyno kiemas.

Kongregacija - vienuoliška bendruomenė, kurios nariai duoda ne iškilmingus, o tik paprastus įžadus.

Konstitucija - praktinio ir moralinio gyvenimo normų rinkinys, kurį kiekviena religinė bendruomenė ar kongregacija reguliariai papildo, kad atnaujintų Regulą. Kostitucija nusakomi skirtumai tarp kongregacijų.

Konventas - elgetaujančių ordinų gyvenamoji vieta. Konventu vadinamas ir susirinkimas, kuriame turintys balso teisę vienuoliai svarsto visai vienuolijai reikšmingus klausimus.

Konviktas - kunigų seminarijų, akademijų bei teologijos fakulteto studentų bendrabutis.

Noviciatas - asmens rengimas į vienuolius, būtinas visiems ordinams ir kongregacijoms. Noviciatu vadinamos ir vienuolyno novicių patalpos.

Oficina - vienuolyno ansamblio dalis, kurioje įrengiamos gyvenamosios arba pagalbinės patalpos.

Oratorija - koplyčios pobūdžio patalpa.

Parlatorija - vienuolyno patalpa, skirta vienuolių susitikimams su pasauliečiais.

Prioras - benediktinų, augustinų ir kai kurių kitų vienuolijų viršininko titulas. Daugelyje vienuolynų ir kongregacijų prioras yra tik vieno vienuolyno viršininkas.

Provincija - katalikų vienuolijos, turinčios popiežines teises, teritorinis-administracinis vienetas, jungiantis bent tris vienuolynus ir valdomas vyresniojo (provincijolo).

Refektorius - vienuolyno valgomasis.

Regula - vienuoliškos bendruomenės gyvenimo taisyklės.

Sesuo - ne kontepliatyvaus ordino vienuolė.

Špitolė - prieglaudos pobūdžio įstaiga.


  bėcėlinė rodyklė erminų žodynėlis iteratūra eidinio informacija urinys


© Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.  Adresas ryšiams: Irena.Galvydyte@vda.lt
Svetainę tvarko Matematikos ir informatikos instituto Multimedia centras humanitarams

Tinklalapis atnaujintas
2001.10.04